ชีวิต การงาน หลักธรรม หลวงพ่อชา สุภัทโท - กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2537 - 255 หน้า.


พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท)


สงฆ์--ชีวประวัติ.

922.943 / ช583