ทิพรจน์.

อาหารดอง ของเค็มและแห้ง / ทิพรจน์ - กรุงเทพฯ : หอสมุดกลาง 09, [2541?] - 179 หน้า


อาหารหมักดอง.
อาหาร--การเก็บและถนอม.

641.4 / ท476อ