ธเนศวร์ เจริญเมือง

วัฒนธรรมล่มสลาย : ป้อก่อเมือง แม่ก่อเมือง ลูกอู้เมืองบะจ้าง / ธเนศวร์ เจริญเมือง. - เชียงใหม่ : โครงการศึกษาการปกครองท้องถิ่น คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536. - 15 หน้า. - เอกสารเพื่อการศึกษาและแก้ไขปัญหาท้องถิ่น ; ลำดับที่ 1 . - เอกสารเพื่อการศึกษาและแก้ไขปัญหาท้องถิ่น ; ลำดับที่ 1 .


วัฒนธรรม
ภาษากับวัฒนธรรม

306.44 / ธ285ว