พุทธทาสภิกขุ.

การมีธรรมะ ให้ทันแก่เวลา ; และอุบายมีสติสัมปชัญญะ ให้ทันแก่ขณะจิต / พุทธทาสภิกขุ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, [2538?] - 58 หน้า

9747111098


ธรรมะ.

294.35 / พ831ก