อุทัย ไชยานนท์.

ชีวประวัติพระอรหันต์ / อุทัย ไชยานนท์ - กรุงเทพฯ : น้ำฝน, [2541?] - 427 หน้า

9747273926


พระอรหันต์--ชีวประวัติ.

922.943 / อ819ช