วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล.

TQM living handbook. ภาค 1, An executive summary / วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : บีพีอาร์แอนทีคิวเอ็มคอนซัลแทนท์, 2540 - 18, 276 หน้า


การบริหารคุณภาพโดยรวม.
TQM (การบริหารคุณภาพโดยรวม)

658.4013 / ว828ท