สมชาย ชัยธนะตระกูล

ศัพท์อังกฤษ กับบทบาทเพื่อนำไปใช้ / เรียบเรียงโดย สมชาย ชัยธนะตระกูล. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - นนทบุรี : Page, 2540. - 158 หน้า.

ชื่อเรื่องบนปก: ศัพท์อังกฤษกับบทบาทการใช้ภาษา

9747730383


ภาษาอังกฤษ--การใช้ภาษา
ภาษาอังกฤษ--คำศัพท์

428 / ส239ศ 2540