เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

ปฏิรูปครบวงจร : สู่ยุคเรืองรองของเมืองไทย / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ - พิมพ์ครั้งที่ 3 - กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, 2540 - 160 หน้า

9748462455


การปฏิรูปสังคม
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

303.4 / ก768ป 2540