ปรียา อุนรัตน์.

การแปลอังกฤษเป็นไทย : แนวคิดและวิธีการ / ปรียา อุนรัตน์ - พิมพ์ครั้งที่ 6 - กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2540 - 120 หน้า

9742102864


ภาษาอังกฤษ--การแปลเป็นภาษาไทย.

495.91802 / ป473ก 2540