การวางแผนและควบคุมงานบริหาร = Management planning and control / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - พิมพ์ครั้งที่ 9 - นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช], 2530 - 2 เล่ม - แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา การวางแผนและควบคุมงานบริหาร . - แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา การวางแผนและควบคุมงานบริหาร .

9746131559


การวางแผน.

658.401 / ม246ก 2536