องค์การและการจัดการ / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - พิมพ์ครั้งที่ 14 - กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2531- - 2 เล่ม - เอกสารการสอนชุดวิชา องค์การและการจัดการ . - เอกสารการสอนชุดวิชา องค์การและการจัดการ .

9746101706 (ล.2)


การจัดองค์การ

658 / ม246อ 2531