องค์การและการจัดการ = Organization and management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - พิมพ์ครั้งที่ 19 - กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2535 - 420 หน้า - แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา องค์การและการจัดการ . - แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา องค์การและการจัดการ .

9746130617


การจัดองค์การ--แบบฝึกหัด.

658.076 / ม246อ 2535