การบริหารการตลาด = Marketing management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - พิมพ์ครั้งที่ 8-9 - [นนทบุรี] : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533 - 2 เล่ม - เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารการตลาด . - เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารการตลาด .

9746106406 (ล.1) 9746107348 (ล.2)


การจัดการตลาด
การจัดการธุรกิจ

658.8 / ม246ก 2533