การวางแผนและควบคุมงานบริหาร = Management planning and control / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - พิมพ์ครั้งที่ 10 - [นนทบุรี] : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536 - 2 เล่ม - เอกสารการสอนชุดวิชา การวางแผนและควบคุมงานบริหาร . - เอกสารการสอนชุดวิชา การวางแผนและควบคุมงานบริหาร .

9746105076 (ล.1) 9746105612 (ล.2)


การวางแผน.

658.401 / ม246ก 2536