สจ๊วต, โทมัส เอ.

ทรัพยากรทางปัญญา = Intellectual capital / ของ Thomas A. Stewart ; แปลและเรียบเรียงโดย ธานินทร์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : Cyber Book Network, 2540. - 379 หน้า.

ชื่อเรื่องบนปก: ทรัพยากรทางปัญญา (ยุค IMF)

9748946975


การจัดการ
การบริหารธุรกิจ

658 / ส174ท