เลิศพร ภาระสกุล

English for tourist guides-1 / เลิศพร ภาระสกุล. - [กรุงเทพฯ] : แผนกพัสดุ สำนักการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2540. - 202 หน้า : ภาพประกอบ.


ภาษาอังกฤษ--บทสนทนาและวลี
ภาษาอังกฤษ--การใช้ภาษา

428.34 / ล896อ