ศักดิ์ บวร.

ความดันโลหิตสูง : คำถามที่ต้องการคำตอบ = High blood pressure / ศักดิ์ บวร, เรียบเรียง - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : สมิต, 2540 - 80 หน้า - ชุดอาหารและสุขภาพ . - ชุดอาหารและสุขภาพ .

9748957896


ความดันเลือดสูง--คำถามและคำตอบ.

616.132 / ศ322ค