สัณฐิตา กาญจนพันธุ์.

ความร่วมมือในการจัดการป่าระหว่างวัดกับรัฐ : กรณีป่าชุมชนวัดพระธาตุดอยจอมแจ้ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ / สัณฐิตา กาญจนพันธุ์ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2540?] - 126 หน้า : แผนภูมิ

9746560468


การจัดการป่าไม้--อำเภอดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
ป่าไม้--อำเภอดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)

634.92 / ส558ค