ธเนศวร์ เจริญเมือง

การปกครองเมืองในสังคมไทย : กรณีเชียงใหม่เจ็ดศตวรรษ = Urban governance in Thailand : case of Chiang Mai seven centuries / ธเนศวร์ เจริญเมือง. - เชียงใหม่ : โครงการศึกษาการปกครองท้องถิ่น คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540. - 19, 148 หน้า.

เมือง-มุมมองอันหลากหลาย -- กรอบความคิดในการศึกษาเรื่องการปกครองเมือง -- เชียงใหม่ในฐานะรัฐอิสระและเมืองขึ้น (พ.ศ. 1839-2442) -- เชียงใหม่ในฐานะส่วนหนึ่งของประเทศไทย (พ.ศ. 2442-2539) -- บทวิเคราะห์การปกครองเมืองเชียงใหม่ในปัจจุบัน -- ข้อสังเกตเชิงทฤษฎีจากกรณีศึกษา -- ภาคผนวก: ลำดับเหตุการณ์สำคัญเจ็ดศตวรรษของเมืองเชียงใหม่.

9748954064


การปกครองท้องถิ่น--เชียงใหม่


เชียงใหม่--ประวัติศาสตร์
เชียงใหม่--การเมืองและการปกครอง

320.809593 / ธ285ก