ศัพท์คณิตศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน - พิมพ์ครั้งที่ 7 - [กรุงเทพฯ] : ราชบัณฑิตยสถาน, 2540 - 21, 303 หน้า.

9748123065


คณิตศาสตร์--คำศัพท์.

510.3 / ร419ศ 2540