กัลยา วานิชย์บัญชา

การวิเคราะห์สถิติ : สถิติเพื่อการตัดสินใจ / กัลยา วานิชย์บัญชา. - พิมพ์ครั้งที่ 3 - กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540 - 547 หน้า.

9746346466


การวิเคราะห์การถดถอย.
การวิเคราะห์ความแปรปรวน.
คณิตศาสตร์สถิติ.
สถิติวิเคราะห์.

519.5 / ก399ก 2540