จำเนียร จวงตระกูล.

ลักษณะของลูกจ้างที่นายจ้างต้องการ / จำเนียร จวงตระกูล - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : หงสา เพรส, 2540 - 104 หน้า

9742763003


การบริหารงานบุคคล

658.3 / จ356ล 2540