รัชนี ซอโสตถิกุล.

สำนวนอังกฤษและสำนวนไทยที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน / รัชนี ซอโสตถิกุล - พิมพ์ครั้งที่ 7 - กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2540?] - 338 หน้า

9746374443


ภาษาอังกฤษ--สำนวนโวหาร.
ภาษาไทย--สำนวนโวหาร.

427 / ร333ส 2540