สุมนา อยู่โพธิ์

ตลาดบริการ = Marketing for services / สุมนา อยู่โพธิ์, ผู้แต่ง - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2540 - 7, 298 หน้า


อุตสาหกรรม.
การจัดการขาย
การตลาด

380.1 / ส841ต