งานสำนักงานและการประชาสัมพันธ์ = Office work and public relations / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - พิมพ์ครั้งที่ 5 - [นนทบุรี] : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541 - 2 เล่ม : ภาพประกอบ - เอกสารการสอนชุดวิชา งานสำนักงานและการประชาสัมพันธ์ . - เอกสารการสอนชุดวิชา งานสำนักงานและการประชาสัมพันธ์ .

9746137239 (ล.1)


การจัดการสำนักงาน.
การประชาสัมพันธ์.

651.3 / ม246ง 2541