การถนอมและการแปรรูปอาหาร = Food preservation and processing / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช - พิมพ์ครั้งที่ 1 - นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539 - 2 เล่ม : ภาพประกอบ - เอกสารการสอนชุดวิชา การถนอมและการแปรรูปอาหาร . - เอกสารการสอนชุดวิชา การถนอมและการแปรรูปอาหาร .

9746148079 (ล.1) 9746148087 (ล.2)


อาหาร--การเก็บและถนอม.

664.028 / ม246ก