อรุณีประภา หอมเศรษฐี

การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น = Introduction to mass communication / อรุณีประภา หอมเศรษฐี. - พิมพ์ครั้งที่ 10. - [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2531. - 286 หน้า

9745940666


สื่อมวลชน
การสื่อสาร

302.2 / อ419ก 2531