เฟนเบิร์ก, มอร์ติเมอร์.

หลักจิตวิทยาการบริหาร = Effective psychology for managers / มอร์ติเมอร์ เฟนเบิร์ก ; กอปรเชษฐ ตยัคคานนท์, แปล - พิมพ์ครั้งที่ 3 - กรุงเทพฯ : เปลวอักษร, [2541?] - 256 หน้า - ชุดจิตวิทยาการบริหาร . - ชุดจิตวิทยาการบริหาร .

9748949559


นักบริหาร.
การบริหารงานบุคคล

658.409 / ฟ581ห