อานันท์ชนก พานิชพัฒน์, ม.ล.

อาณาจักรของเฮนรี่ เจมส์ / ม.ล. อานันท์ชนก พานิชพัฒน์ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539 - 270 หน้า

9746326198


เจมส์, เฮนรี่.

928.21 / อ624อ