จิตราภรณ์ พงษ์ไพบูลย์

การบัญชีต้นทุน / โดย จิตราภรณ์ พงษ์ไพบูลย์ - เชียงใหม่ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536 - 194 หน้า


การบัญชีต้นทุน

657.42 / จ458ก