จิรัตน์ สังข์แก้ว

การลงทุน / ผู้แต่ง, จิรัตน์ สังข์แก้ว. - กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540. - 723 หน้า.

9745725935


การลงทุน

332.6 / จ529ก