วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร.

การปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ : ทางเลือกเชิงนโยบาย / โดย วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540 - 39 หน้า

9748997456


สวัสดิการในโรงพยาบาล.
สวัสดิการข้าราชการ.

362.10425 / ว711ก