จารุมา อัชกุล.

สถิติเชิงคณิตศาสตร์ / ผู้เขียน, จารุมา อัชกุล - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541 - 262 หน้า

9746375962


คณิตศาสตร์สถิติ.

519.5 / จ334ส