ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง

เมืองและการผังเมืองในประเทศไทย : กรณีเมืองเชียงใหม่ = City and city planning in Thailand : case of Chiang Mai / ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง. - เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาปัญหาเมืองเชียงใหม่และกลุ่มมังราย, 2541 - 176 หน้า : แผนที่, แผนภูมิ.

พัฒนาการของเมืองเชียงใหม่ -- การผังเมืองของเมืองเชียงใหม่ -- การเติบโตของปัญหาเมืองในปัจจุบัน.

9748640159


ผังเมือง--เชียงใหม่
เมือง--เชียงใหม่

307.12 / ด161ม