เดวิส, สตีเฟน อาร์.

เรียนรู้ Java ด้วย visual J++ = Learn Java Now / ของ สตีเฟน อาร์. เดวิส ; เรียบเรียงโดย โชคชัย เตชพรรุ่ง. - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2541. - 404 หน้า : ภาพประกอบ.

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น

9745128686


การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์)
Java (ภาษาคอมพิวเตอร์)

005.133 / ด898ร