ดอดจ์, มาร์ค.

คู่มือการใช้งาน Microsoft Excel 97 = Running Microsoft Excel 97 / ของ มาร์ก ดอดจ์, คริส คินาตา และ เครก สตินสัน ; เรียบเรียงโดย วันชัย เตชพรรุ่ง, สมชาย เตชพรรุ่ง - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2541 - 1232 หน้า : ภาพประกอบ - ชุดคู่มืออ้างอิงฉบับสมบูรณ์ . - ชุดคู่มืออ้างอิงฉบับสมบูรณ์ .

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น

9745128635


Microsoft Excel (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์.

005.54 / ด269ค