ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์.

เบเกอรี่ทั่วไป / ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : จันทร์ฟอง, 2541 - 128 หน้า : ภาพประกอบ - ตำราเบเกอรี่ ; ชุดที่ 3 . - ตำราเบเกอรี่ ; ชุดที่ 3 .

9748504832


ขนม.
ของหวาน.

641.86 / ย266บ