รอสส์, จอห์น.

คู่มือการเชื่อมโยง/ติดตั้งสื่อสารด้วย Windows 95 = Connecting with Windows 95 / ของ จอห์น รอสส์ ; เรียบเรียงโดย วิชัย วิริยะธนาภรณ์ - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2540 - 435 หน้า : ภาพประกอบ

9745129399


Microsoft Windows (ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)
โมเด็ม.
อินเตอร์เน็ต
เครือข่ายคอมพิวเตอร์.

004.6 / ร195ค