ขนมเค้ก / รวบรวมสูตรโดย, สำนักพิมพ์จันทร์ฟอง ; บรรณาธิการ, สุกัญญา ดวงจำปา - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : จันทร์ฟอง, 2541 - 128 หน้า : ภาพประกอบ - ตำราเบเกอรี่ ; ชุดที่ 1 . - ตำราเบเกอรี่ ; ชุดที่ 1 .

9748504816


เค้ก.

641.8653 / ส691ข