อรทัย ออประยูร.

ขวัญในการทำงานของพยาบาล : กรณีศึกษาในกลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลลำพูน = Working moral of nurses : a case study at the Nursing Department, Lamphun Hospital / อรทัย ออประยูร - 2540 - ก-ฉ, 71, [7] หน้า : แผนภูมิ

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2540


มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง.
โรงพยาบาลลำพูน. กลุ่มงานพยาบาล --การศึกษาเฉพาะกรณี


พยาบาล--การศึกษาเฉพาะกรณี--ลำพูน
การจูงใจในการทำงาน--การศึกษาเฉพาะกรณี

658.314 / อ324ข