สาธิมล เรืองศิริ.

ความต้องการเข้าเรียนในโรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / สาธิมล เรืองศิริ - 2539 - ก-ฌ, 94, [17] หน้า

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539


มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง.


โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์--เชียงใหม่
นักศึกษา--การศึกษาเฉพาะกรณี--เชียงใหม่--อำเภอเมือง

371.02 / ส642ค