ลัดดาวัลย์ วรรณฤมล

ปัจจัยในการเลือกใช้บริการบริษัทตัวแทนโฆษณาของผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors for choosing advertising agency by real estate entrepreneur in Chiang Mai / ลัดดาวัลย์ วรรณฤมล. - 2541. - ก-ญ, 87 หน้า : แผนภูมิ.

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2541.


มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง


บริษัทตัวแทนโฆษณา--การศึกษาเฉพาะกรณี
ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัยพ์--การศึกษาเฉพาะกรณี--เชียงใหม่

338.7659 / ล246ป