ศิริวรรณ ศิริกันทา.

การศึกษาการดำเนินงานของ บริษัท คอนสตรัคชั่น เคมิคอล ไทย จำกัด / ศิริวรรณ ศิริกันทา - 2539 - ก-ฉ, 51, [20] หน้า

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539


มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง.
บริษัท คอนสตรัคชั่น เคมิคอล ไทย--การบริหาร.

338.76154 / ศ522ก