สัทธา โตสกุล.

การศึกษาการดำเนินงานของ บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด = The study of the operation of C.V.A. Co., Ltd.'s Management / สัทธา โตสกุล - 2540 - ก-ฌ, 96 หน้า

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2540


มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง.
บริษัท ซี.วี.เอ.--การบริหาร


ธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์--การศึกษาเฉพาะกรณี

388.3472068 / ส572ก