ชาญชัย ปทุมมณี.

การศึกษาการดำเนินงานของบริษัท โรงพยาบาลโรคฟันเชียงใหม่ จำกัด = The study of the operation of Chiangmai Dental Hospital Co., Ltd. / ชาญชัย ปทุมณี - 2540 - ก-ฏ, 81 หน้า : ภาพประกอบ

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2540


โรงพยาบาลโรคฟันเชียงใหม่--การบริหาร
มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

362.1976 / ช485ก