ณรงค์ น้าทิพากร.

การศึกษาการดำเนินงานบริษัท เชียงใหม่ บอดี้ เฮลท์ แคร์ จำกัด / ณรงค์ น้าทิพากร - 2539 - ก-ฉ, 56 หน้า : ภาพประกอบ

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539


บริษัท เชียงใหม่ บอดี้ เฮลท์ แคร์--การบริหาร.
มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

362.12 / ณ211ก