วิชธิดา วิชยาภัย.

ความต้องการใช้วิทยุติดตามตัวของข้าราชการในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / วิชธิดา วิชยาภัย - 2539 - ก-ฎ, 83 หน้า

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539


มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง.


วิทยุติดตามตัว--การศึกษาเฉพาะกรณี--เชียงใหม่--อำเภอเมือง
ข้าราชการ--การศึกษาเฉพาะกรณี--เชียงใหม่--อำเภอเมือง

658.8342 / ว535ค