ดามพวรรณ พินิจสุวรรณ.

พฤติกรรมการเสพสารเสพติดของชาวเขาเผ่าอาข่า ภาคเหนือของประเทศไทย = Drug behavior's user in Akha hilltribe group, Northern Thailand / ดามพวรรณ พินิจสุวรรณ - 2540 - ก-ซ, 72, 3 หน้า

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2540


มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง.


การติดยาเสพติด--การศึกษาเฉพาะกรณี--ไทย (ภาคเหนือ)
อาข่า--การศึกษาเฉพาะกรณี--ไทย (ภาคเหนือ)

362.293 / ด412พ