สินธุ์ สโรบล

การสำรวจความต้องการของผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา = Survey of the demand to graduate studies / นักวิจัย, สินธุ์ สโรบล ... [และคนอื่นๆ]. - เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2540. - ก-จ, 101 หน้า. - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 132 . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 132 .

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2538.

9746700421


มหาวิทยาลัยพายัพ--งานวิจัย


การศึกษาขั้นอุดมศึกษา--การศึกษาต่อ--งานวิจัย

378.0723 / ก525