กอบกาญจน์ พจน์ชนะชัย.

เครือข่ายการเรียนรู้และการจัดการของชุมชนเกี่ยวกับป่าชุมชน = Network of community learning and management concerning community forestry / กอบกาญจน์ พจน์ชนะชัย - 2538 - ก-ฏ, 158 หน้า : ภาพประกอบ

วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม.)--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่--วิทยานิพนธ์.


ชุมชน--วิจัย.
ป่าชุมชน--วิจัย.

307 / ก357ค